SEGESTA SEGESTA

SEGESTA

<RHEGION> <RHEGION>

<RHEGION>

SYRAKUS SYRAKUS

SYRAKUS

HISPANI HISPANI

HISPANI

 <RHEGION>  <RHEGION>

<RHEGION>

SYRAKUS SYRAKUS

SYRAKUS

AKRAGAS AKRAGAS

AKRAGAS

HIMERA HIMERA

HIMERA

TAUROMENION TAUROMENION

TAUROMENION

SIKILOPUNIER SIKILOPUNIER

SIKILOPUNIER

KATANE KATANE

KATANE

NAXOS NAXOS

NAXOS